Genel İşletme Final Deneme Soruları

Emirhan

New Member
Katılım
24 Mar 2013
Mesajlar
1,001
Beğeniler
1
Puanları
0
#1
genel işletme final deneme soruları.

--------------------------------------------------------------------------------

FİNAL DENEME SORULARI...

1-) Bir ülkenin sahip olduğu kaynakların, gereksinme ve isteklerinin karşılanması amacıyla vatandaşları arasında dağılımını temel alan kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim öğeleri
B) Ekonomik sistem
C) Siyasi sistem
D) Yasal idari sistem
E) Bölüşüm sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Üretimde yararlanılan para ve parasal değeri olan her tür donanıma ne ad verilir?
A) Emek
B) Teknoloji
C) Sermaye
D) Girişimci
E) Doğal kaynaklar

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?
A) Topluma hizmet
B) Denetim
C) Planlama
D) Örgütleme
E) Yöneltme

--------------------------------------------------------------------------------
4-) İşletmelerin kapasiteleri, büyüklüğü, hukuksal yapısı gibi ayrıntıların belirlendiği ve projenin somutlaştığı karar aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Projenin uygulanması
B) Fizibilite araştırması
C) Ön proje
D) Kesin proje
E) Deneme üretimi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Giysi üreten bir işletmenin ürettiği ürünleri bayiler ve mağazalar yoluyla satmak yerine satış mağazaları açması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine örnektir?
A) Çapraz büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Geriye doğru dikey büyüme
D) Yatay büyüme
E) Yatay birleşme

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisinde oy çokluğu amaçlanarak rekabeti ortadan kaldırmak yerine tam anlamıyla büyüme gerçekleşir?
A) Fiyat karteli
B) Tröst
C) Konsorsiyum
D) Holding
E) Konsern

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluk tanımıdır?
A) Toplumla işletmeler arasındaki bir toplumsal anlaşmadır
B) Toplumun istediği mal hizmetleri işletmelerin sürekliliğini sağlayacak ve yatırımcılara karşı sorumlulukları yerine getirecek bir fiyatla üretmektir
C) İşletmenin var olan yasalara uymasıdır
D) Yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir
E) Toplumun işletmelerden beklediği çeşitli katkılardır

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Yönetimi devlet ve iktidar yapılanması olarak tanımlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk
B) Tarih
C) Siyaset
D) Sosyoloji
E) İktisat

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre sosyal gereksinimleri ifade eder?
A) Su, yiyecek, uyku
B) Tehlikeden kaçınma
C) Ait olma, kabul görme
D) Kendine güven ve saygı
E) Yeteneklerinin farkına varma

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Belli bir konuda uzman olan yöneticiye uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere görüş ve önerilerde bulunma hakkı veren yetkiye ne ad verilir?
A) Kurmay yetki
B) İşlevsel yetki
C) Komuta yetkisi
D) Uygulayıcı yetki
E) Danışmanlık yetkisi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel ve biçimsel olmayan gruplar, iletişim yoğunluğu ve önderlik ile ilgilenir?
A) Bireysel nitelikler
B) Örgütsel özellikler
C) Dış kaynaklar
D) İş nitelikleri
E) Bireylerarası ilişkiler

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Personel dönüşüm oranı aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) İşletmeye bir dönem içinde yeni katılan işgörenin oranı
B) İşletmeden bir dönem içinde çeşitli nedenlerle ayrılan işgörenin yüzde olarak oranını
C) İşletmede bir dönemden diğer döneme aktarılan personelin yüzde olarak oranını
D) Mevcut işgörenin sayı ve nitelik olarak özelliklerini
E) İşletmeden çeşitli nedenlerle ayrılan personelin sayısı

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Geçmişteki göstergelerden yararlanılarak gelecekteki işgücü hakkında tahminde bulunmaya dayalı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boylandırma çizelgesi
B) İleriye dönük kestirim
C) İşgücü envanteri
D) İndeks hesabı
E) Kantitatif teknikler

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde yerine getirilen taşıma ve depolama çalışmaları pazarlama sistemi fonksiyonlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?
A) Fiziksel fonksiyonlar
B) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar
C) Değişim fonksiyonları
D) Satış artırıcı fonksiyonlar
E) Fiyatlandırma fonksiyonları

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Satın alma karar sürecinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satın alma kararının tekrarlanması
B) Satın alma kararının verilmesi
C) Alternatiflerin değerlendirilmesi
D) Ürün veya hizmetlerle ilgili bilgilerin araştırılması
E) Gereksinmenin ortaya çıkması

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin bir ürünü ya da malı satın alırken neyi satın aldığını ifade eder?
A) Zenginleştirilmiş ürün
B) Somut ürün
C) Çekirdek ürün
D) Hizmet
E) Marka

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Tüketicilerin haberdar olmadığı ya da bilseler de satın almayı düşünmediği aniden ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aranmayan mallar
B) Kolayda mallar
C) Endüstriyel mallar
D) Özelliği olan mallar
E) Beğenmeli mallar

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdakilerden hangisinde yeni bir ürünü pazara sunan işletme, esnek olmayan talepten yararlanarak pazardan mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek için yüksek bir fiyat belirler?
A) Pazarın kaymağını alma
B) Pazara nüfuz etme
C) Ürün dizisi fiyatlama
D) Aksesuar ya da zorunlu olmayan ürünlerin fiyatlandırılması
E) Tamamlayıcı ürünlerin fiaytlandırılması

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden biri değildir?
A) Dağıtım
B) Reklam
C) Tanıtım
D) Halkla ilişkiler
E) Kişisel satış

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisinde bir ürünün dağıtımı için mevcut bazı satış noktaları kullanılır?
A) Yoğun dağıtım
B) Tutundurma
C) Sınırlı dağıtım
D) Fiziksel dağıtım
E) Seçimli dağıtım

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Hedeflenen alıcı kitlesini bilgilendirmek ve ikna etmek için, mesaj vericinin çeşitli medya araçları ile ve bu araçlara gereken bedeli ödeyerek istediği mesajı iletmesine ne ad verilir?
A) Reklam
B) Satış geliştirme
C) Kampanya
D) Halkla ilişkiler
E) Kişisel satış

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Zaman, yer ve mülkiyet faydası yaratan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tedarik
B) Muhasebe
C) Pazarlama
D) Finans
E) Araştırma-Geliştirme

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi JIT sisteminin yararları içinde yer almaz?
A) Maliyet tasarrufu
B) Gelir artışı
C) Yatırım tasarrufları
D) İşgücünü geliştirme
E) Kalite çemberi oluşturma

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Alt sistemlerden oluşur.
B) Bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.
C) İç ve dış çevresi vardır.
D) Anlamlıdır.
E) Sınırsızdır.

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış çevresiyle iletişimi olan çevresiyle olumlu ilişkiler kuran ve karşılıklı çıkara dayalı etkileşimde bulunan sistemlerdir?
A) Kapalı sistem
B) Açık sistem
C) Yapay sistem
D) Üst sistem
E) Alt sistem

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi üretim işlemlerinin yapılmasında ve denetiminde bilgisayarların daha yoğun ölçüde kullanılması anlamına gelir?
A) Bilgisayar destekli tasarım (CAD)
B) Bilgisayar destekli mühendislik (CAE)
C) Ortak ürün ticareti
D) Bilgisayar destekli üretim (CAM)
E) Üretim tasarımı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi bir merkezde yer alan bilgiye veya uygulama yazılımına kablosuz olarak bağlanabilmek ve o bilgi ve yazılımı kullanabilmek amacıyla geliştirilen kavramdır?
A) Yerel iletişim ve bilişim
B) Mobil iletişim ve bilişim
C) Çok merkezli iletişim
D) Tek merkezli iletişim
E) Bölgesel iletişim ve bilişim

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: İşletmelerin sahip olduğu mevcutlar ve alacaklar şeklindeki ekonomik değerlere ne ad verilir?
A) Varlıklar
B) Hesap
C) Öz kaynak
D) Çift taraflı kayıt esası
E) Yabancı kaynak

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi dönem karı ve zararı hesabından yararlanılarak düzenlenen bir tablodur?
A) Hesap kalanı
B) Bilanço
C) Mizan
D) Gelir tablosu
E) Dönem zararı

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Faliyet konusu
B) Uzun vadeli borçlanma politikası
C) Satışlardaki düzenlilik
D) Satışlardaki artış ya da azalış oranları
E) İşletmenin büyüklüğü

--------------------------------------------------------------------------------
31-) İşletmenin gereksinim duyduğu fonların belirlenmesi ile bu fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir?
A) Dividant
B) Finansman
C) Faktoring
D) Yatırım
E) Leasing

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Finansal yönetim açısından finansal kararlarda birincil amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karı maksimize etmek
B) İstihdam yaratmak
C) Uygun ücret ödemek
D) İşletmenin piyasadaki değerini maksimum yapmak
E) Tüketiciyi memnun etmek

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Bir yıl veya daha kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasaya ne ad verilir?
A) Sermaye piyasası
B) Menkul kıymetler borsası
C) İkincil piyasa
D) Para piyasası
E) Birincil piyasa

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Devletin cari yıl Bütçe Kanununa dayalı olarak bütçe açıklarının finansmanında kullanmak üzere çıkarmış olduğu devlet iç borçlanma senetlerinden vadesi bir yıldan az olanlara ne ad verilir?
A) Hazine bonosu
B) Hisse senedi
C) Varlığa dayalı menkul kıymet
D) Geri satın alma anlaşması (Repo)
E) Finansman bonosu

--------------------------------------------------------------------------------
35-) İşletmelerin dış pazara giriş yollarından hangisi en kolay ve en yaygın olanıdır?
A) İthalat- ihracat
B) Lisans anlaşması
C) Franchising
D) Joint venture
E) Leasing

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Üretimle ilgilenmeyen fakat ülkedeki işletmenin dış ülkelerde müşteri bulmasını sağlayan işletmelere ne ad verilir?
A) Çokuluslu işletmeler
B) Franchising
C) Yerel işletmeler
D) Dış ticaret işletmeleri
E) Ulusal işletmeler

--------------------------------------------------------------------------------

CEVAPLAR:

1-)
B


2-)
C


3-)
A


4-)
D


5-)
B


6-)
D


7-)
A


:cool:
C


9-)
C


10-)
A


11-)
E


12-)
B


13-)
D


14-)
A


15-)
E


16-)
C


17-)
A


1:cool:
A


19-)
A


20-)
E


21-)
A


22-)
C


23-)
E


24-)
B


25-)
B


26-)
D


27-)
B


2:cool:
A


29-)
D


30-)
B


31-)
B


32-)
D


33-)
D


34-)
A


35-)
A


36-)
D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Son kaynaklar

Forum istatistikleri

Konular
2,643
Mesajlar
2,752
Kullanıcılar
878
Son üye
tanjumuratuyar
Üst