Muhasebe Uygulamaları Soru ve Cevaplar

Emirhan

New Member
Katılım
24 Mar 2013
Mesajlar
1,001
Beğeniler
1
Puanları
0
#1
E-ÖĞRENME PORTALI SINAV SORULARI
ÜNİTE 1 İLE İLGİLİ

1. Bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin belirlenmesine ne ad verilir?
a) Sayım işleri
b) Kayıt işlemi
c) Amortisman
d) Değerleme
e) Kesin mizanın hazırlanması

2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemleri içinde yer almaz?
a) Bilançonun düzenlenmesi
b) Değerlemeye bağlı olarak gerçekleşen kâr veya zararların kaydı
c) Ücret giderlerinin tahakkuk kaydı
d) Kesin mizanın düzenlenmesi
e) Gelir ve gider hesaplarının Dönem Kâr veya Zararı Hesabına devri

3. İşine devam eden bir işletmede bilanço tarihi nedir?
a) 30 Haziran
b) 1 Ocak
c) İşe başlama tarihi
d) İşi bırakma tarihi
e) 31 Aralık

4. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
a) Kâr = Varlıklar – Borçlar
b) Özsermaye = Gelirler – Giderler
c) Kâr = Dönembaşı Özsermaye – Dönemsonu Özsermaye
d) Özsermaye = Varlıklar – Borçlar
e) Kâr = Gelirler + Giderler

5. Vergi Usul Kanunu'na göre değerlemenin temel amacı nedir?
a) Varlıkların değerlerinin saptanması
b) Bilançonun düzenlenmesi
c) Mali kârın saptanması
d) Borçların değerlerinin saptanması
e) Gelir tablosunun düzenlenmesi

6. 25.01.2005 tarihinde kurulmuş olan bir işletme kuruluş envarterini ne zaman çıkarmak zorundadır?
a) 01.01.2005
b) 31.01.2005
c) 27.01.2005
d) 31.12.2005
e) 25.01.2005

ÜNİTE 2 İLE İLGİLİ


2. Kasa noksanı hangi nedenle ortaya çıkar?
a) Herhangi bir para tahsil kaydının unutulmuş olması
b) Herhangi bir ödeme kaydının unutulması
c) Ticari işlemler sırasında fazla para tahsilinde bulunulmuş olması
d) Herhangi bir ödemenin fazla kaydedilmiş olması
e) Ticari işlemler sırasında eksik bir ödeme yapılmış olması


3. Aşadakilerden hangisi kasanın noksan olmasının nedenlerinden biri değildir?
a) Fazla ödeme yapılması
b) Ödeme kaydının unutulması
c) Para tahsilatının eksik yapılması
d) Herhangi bir ödemenin fazla kaydedilmesi
e) Kasa sorumlusunun zimmetine para geçirmesi

4. İşletmenin dövizleri hangi hesapta izlenir?
a) Kasa Hesabı ile Yabancı Paralar yardımcı hesabında
b) Sadece Kasa Hesabında
c) Sadece Yabancı Paralar yardımcı hesabında
d) Sadece Yabancı Paralar büyük defter hesabında
e) Döviz Hesabında

5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa hesabını alacaklandırır?
a) Geçen yıla ait mevcut paraların devri
b) Bankalardaki ticari mevduat ve kredi hesaplarına yatırılan paralar
c) Bankalardan çekilen paralar
d) Demirbaşların peşin satışı
e) Peşin mal ve hizmet satışları

6. Kasa noksanının nedeni saptanamadığı taktirde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) KASA HS. XXX
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HS. XXX
b) SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANI HESABI XXX
KASA HESABI XXX
c) SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANI HESABI XXX
OLAĞANDIŞI GİDERLER
VE ZARARLAR HESABI XXX
d) OLAĞANDIŞI GİDERLER
VE ZARARLAR HESABI XXX
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HESABI XXX

e) SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HESABI XXX
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI HESABI XXX


7. Bankalardaki ticari mevduata tahakkuk eden net faizler nasıl muhasebeleştirilir?
a) BANKA KREDİLERİ HS. XXX
FAİZ GELİRLERİ HS. XXX
b) FAİZ GİDERLERİ HS. XXX
BANKA KREDİLERİ HS. XXX
c) BANKALAR HS. XXX
FAİZ GELİRLERİ HS. XXX

d) PEŞİN ÖDENEN
VERGİ VE FONLAR XXX
FAİZ GELİRLERİ HS. XXX
e) FAİZ GELİRLERİ HS. XXX
BANKALAR HS. XXX


ÜNİTE 3 İLE İLGİLİ

1. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerden senetsiz alacakların doğmasına neden olan işlemlerden biri değildir?
a) Müşterilerden alınan senetler
b) Düzeltmeler
c) Alacaklara tahakkuk ettirilen faizler
d) Geçen yıldan devreden senetsiz alacaklar
e) Kredili mal ve hizmet satışları

2. Aşağıdaki alacaklardan hangisi şüpheli duruma düşmüş olarak kabul edilir?
a) Dava ve icra safhasındaki alacaklar
b) Tahsil edilememiş fakat gayrimenkul ipoteğine bağlanmış alacaklar
c) Bir tüccara kefil olma nedeniyle yapılan ödemeler sonucu doğan alacaklar
d) Tahsil edilememiş fakat teminata bağlanmış alacaklar
e) Verilen hatır senedinin tahsil edilememesinden doğan alacaklar

3. Senetsiz ticari alacaklar hangi hesapta izlenir?
a) Ticari Alacaklar Hesabı
b) Satışlar Hesabı
c) Borçlar Hesabı
d) Alacaklar Hesabı
e) Alıcılar Hesabı

4. Aşağıdakilerden hangisi büyük defter hesabıdır?
a) Cüzdandaki Senetler Hesabı
b) Tahsildeki Senetler Hesabı
c) Teminattaki Senetler Hesabı
d) Alacak Senetleri Hesabı
e) Iskontodaki Senetler Hesabı

5. 31.12.2004 tarihinde işletmenin cüzdanında 31.3.2005 vadeli 80 YTL nominal değerli bir alacak senedi bulunmaktadır. Bu senede uygulanacak reskont oranı %60'dır. Bu bilgilere göre senedin tasarruf değeri kaç YTL'dir?
a) 50.8
b) 69.7
c) 53.5
d) 77.3
e) 70.5

ÜNİTE 4 İLE İLGİLİ

1. İşlemlerini aralıklı envanter yöntemine göre muhasebeleştiren işletmede;
1. Ticari Mallar Hesabının Borç Toplamı: 2.500 YTL
2. Ticari Mallar Hesabının Alacak Toplamı: 200 YTL
3. Dönemsonu Fiili Mal Mevcudu: 1.000 YTL

olduğuna göre, satılan malların maliyeti kaç YTL'dir?
a) 1.500
b) 1.700
c) 2.300
d) 1300
e) 1200

2. Aşağıdakilerden hangisi satın alınan malın maliyetini oluşturan unsurlardan biri değildir?
a) Taşıma ve hammaliye giderleri
b) Fatura bedeli
c) Taşıma sırasındaki sigorta giderleri
d) Gümrük vergileri
e) Stoklama giderleri

3. Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden ya da ölçülerinden hangisi, maliyet bedelini temel almaz?
a) Ortalama maliyet yöntemi
b) İlk giren ilk çıkar yöntemi
c) Son giren ilk çıkar yöntemi
d) Emsal bedeli
e) Gerçek maliyet yöntemi

4. Aralıklı envanter yönteminde aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonu kayıtları sırasında kullanılır?
a) Satış İadeleri Hesabı
b) Satış İskontoları Hesabı
c) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı
d) Satışlar Hesabı
e) Ticari Mallar Hesabı

5. Değeri düşen stoklar hangi hesapta izlenir?
a) Satılan Ticari Mallar Maliyet Hesabı
b) Ticari Mallar Hesabı
c) Karşılık Giderleri Hesabı
d) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
e) Diğer Stoklar Hesabı


ÜNİTE 5 İLE İLGİLİ

1. İşletmenin sattığı malların tesliminde kullandığı taşıtların amortisman payları hangi hesabın borcuna kaydolur?
a) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
b) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
c) Birikmiş Amortismanlar Hesabı
d) Genel Üretim Giderleri Hesabı
e) Taşıtlar Hesabı

2. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık değildir?
a) Taşıtlar
b) Şerefiye
c) Binalar
d) Demirbaşlar
e) Makinalar

3. Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar içinde yer alan hesaplardan biri değildir?
a) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
b) Birikmiş amortisman
c) Özel maliyetler
d) Şerefiye
e) Haklar

4. Aşağıdaki kayıt kullanılmış bir binanın satışı için yapılmıştır:
KASA HS
ALACAK SNT HS
BİRİKMİŞ AMORT. HS
OL.DIŞI GELİR VE KARLAR HS
BİNALAR HS
Hangi hesap yanlış tarafta yer almışır?

a) Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesabı
b) Birikmiş Amortismanlar Hesabı
c) Alacak Senetleri Hesabı
d) Binalar Hesabı
e) Kasa Hesabı

5. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu' nda yer alan amortisman yöntemlerinden biri değildir?
a) Azalan kalanlar üzerinden amortisman
b) Madenlerde amortisman
c) Artan amortisman
d) Fevkalade amortisman
e) Normal amortisman

6. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer almayan amortisman yöntemidir?
a) Artan paylı amortisman
b) Madenlerde amortisman
c) Azalan kalanlar üzerinden amortisman
d) Fevkalade amortisman
e) Normal amortisman

ÜNİTE 6 İLE İLGİLİ

1. Senetler hangi değerle değerlenerek bilançoda gösterilir?
a) İtibari değeriyle
b) Maliyet bedeliyle
c) Tasarruf değeriyle
d) Borsa rayiciyle
e) Emsal bedeliyle

2. İşletmenin senetsiz ticari borçları, VUK'na göre hangi değerle değerlendirilir?
a) Emsal bedeliyle
b) Mukayyet değerle
c) Tasarruf değeriyle
d) İtibari değerle
e) Maliyet bedeliyle

4. Tahvil çıkartmak suretiyle uzun vadeli borçlanabilen şirketler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Komandit Şirketler
b) Limitet Şirketler
c) Anonim Şirketler
d) Kolektif Şirketler
e) Adi Şirketler

5. Alınan kredi için bankanın tahakkuk ettirdiği faiz hangi hesabın borcuna kaydolur?
a) Faiz Giderleri Hesabı
b) Borçlanma Giderleri Hesabı
c) Bankalar Hesabı
d) Banka Kredileri Hesabı
e) Finansman Giderleri Hesabı

7. İşletme, senetli borçlarını tasarruf değeriyle değerlediğinde yapacağı envanter kaydında hangi hesap borçlandırılır?
a) Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
b) Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
c) Borç Senetleri Reeskontu Hesabı
d) Karşılık Giderleri Hesabı
e) Borç Senetleri Hesabı

ÜNİTE 7 İLE İLGİLİ

1. Vergi kanunları esas alınarak belirlenen ve vergi matrahını oluşturan kâra ne denir?
a) Mali kâr
b) Ticari kâr
c) Dönem kârı
d) Faaliyet kârı
e) Bilanço kârı

2. Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet geliridir?
a) Satışlar
b) Faiz gelirleri
c) Kambiyo kârları
d) Olağan gelir ve kârlar
e) İştiraklerden temettü gelirleri

3. Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde yer alan maliyet hesap gruplarından biridir?
a) İşçi ücret ve giderleri
b) Vergi resim ve harçlar
c) Finansman giderleri
d) Memur ücret ve giderleri
e) Direkt işçilik giderleri

4. Aşağıdaki giderlerden hangisi gelir tablosunun "faaliyet giderleri" grubunda yer alır?
a) Genel yönetim giderleri
b) Kısa vadeli borçlanma giderleri
c) Satılan malların maliyeti
d) Karşılık giderleri
e) Kambiyo zararları

5. "Gelecek Aylara Ait Gelirler" ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bir yabancı kaynaktır.
b) Gelir tablosunda yer alır.
c) Dönemsonunda Dönem Kâr veya Zarar Hesabına devredilir.
d) Bir gelir türüdür.
e) Bir dönen varlıktır.

6. Dönemsonunda gelir ve gider hesapları hangi hesaba devredilir?
a) Dönem Kâr veya Zararı Hesabı
b) Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı
c) Dönem Net Zararı Hesabı
d) Dönem Net Kârı Hesabı
e) Olağan Gider ve Zararlar Hesabı


ÜNİTE 8 İLE İLGİLİ

1. Aşağıdakilerden hangisi özkaynakların bir unsurudur?
a) Banka Kredileri
b) Alacak Senetleri
c) Kasa
d) Makineler
e) Yedekler

2. Aşağıdakilerden hangisi kâr yedeğidir?
a) MDV yeniden değerleme artışları
b) Hisse senedi ihraç primleri
c) Hisse senedi iptal kârları
d) Amortisman
e) Özel fonlar ***

3. Aşğıdakilerden hangisi bir özkaynak unsuru değildir?
a) Ödenmiş sermaye
b) Kâr yedekleri
c) Geçmiş yıllar kârları
d) Temettü gelirleri
e) Dönem net kârı

4. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, kârdan ayrılan yedeklere ne denir?
a) İhtiyari yedekler
b) Özel yedekler
c) Yasal yedekler
d) Statü yedekleri
e) Yedek niteliğinde karşılıklar

5. "Ödenmemiş Sermaye" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Bir gelirdir.
b) Öz kaynakları azaltır.
c) Yabancı kaynaklar içinde yer alır.
d) Bir giderdir.
e) Varlıklar içinde yer alır.

6. Bir işletmenin; Sermayesi 10.000 YTL, Ödenmemiş sermayesi 2.500 YTL, Yedekleri 3.000 YTL ve Dönem Net Zararı 400 YTL ise, Özkaynağı (Özsermayesi) kaç YTL'dir?
a) 7.500
b) 10.100 ***
c) 15.100
d) 9.600
e) 10.500


ÜNİTE 9 İLE İLGİLİ

1. İşletmenin gelir tablosunda Dönem Kârından hangi kalem düşülerek Dönem Net Kârı bulunur?
a) Olağandışı Gider ve Zararlar
b) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
c) Karşılık Giderleri
d) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
e) Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları ***

2. Aşağıdakilerden hangisi mali duran varlıklar içinde yer almaktadır?
a) Arazi ve arsalar
b) Haklar
c) İştirakler
d) Şerefiye
e) Gelecek yıllarda indirilecek KDV


4. Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer alır?
a) Çıkarılmış tahviller
b) Banka kredileri
c) Borç senetleri
d) Ödenecek vergi ve fonlar
e) Satıcılar

5. Bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren tabloya ne ad verilir?
a) Bilanço
b) Gelir tablosu
c) Envanter
d) Mizan
e) Fon akım tablosu

6. İşletmenin stokları hangi bilanço grubu içinde yer alır?
a) Dönen Varlıklar
b) Duran Varlıklar
c) Uygun Vadeli Yabancı Kaynaklar
d) Özkaynaklar
e) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

7. İşletmenin ticari kârı 10.000 YTL, kanunen kabul edilmeyen giderleri 500 YTL, fazla değerlenen varlıkları 900 YTL'dir. İşletmenin mali kârı kaç YTL'dir?
a) 8.600
b) 9.600
c) 11.400
d) 10.500
e) 10.900


ÜNİTE 10 İLE İLGİLİ

1. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketinin özelliklerinden biri değildir?
a) Oy hakkı, ortağın sermaye payıyla orantılıdır.
b) Ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilirler.
c) Ortaklar üçüncü kişilere karşı tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar.
d) Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
e) Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.

2. Aşağıdakilerden hangisi şirketler muhasebesinin konuları içinde ele alınmaz?
a) Dönem kârının ya da zararının dağıtılması ve muhasebeleştirilmesi
b) Günlük parasal işlemlerin muhasebeleştirilmesi
c) Tasfiye işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
d) Kuruluş işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
e) Sermaye değişikliklerinin muhasebeleştirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi mülkiyeti ölçütüne göre yapılan sınıflandırma içinde yer almaktadır?
a) Şirketler
b) Hizmet işletmeleri
c) Ticaret işletmeleri
d) Karma işletmeler
e) Endüstri işletmeleri

4. Ticaret şirketleri kuruluşlarını hukuken tamamlamış olabilmeleri için nereye kayıt olmak zorundadır?
a) Ticaret ve sanayi odası
b) Ticaret sicili
c) Organize sanayi bölgesi
d) Ticaret odası
e) Belediye

5. Adi Şirket hangi kanunun hükümlerine göre düzenlenir?
a) Ticaret Kanunu
b) Kurumlar Vergisi Kanunu
c) Gelir Vergisi Kanunu
d) Vergi Usul Kanunu
e) Borçlar Kanun

ÜNİTE 11 İLE İLGİLİ

2. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket kurulurken yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
a) Yazılı bir sözleşme hazırlanması
b) Şirketin ticaret siciline kaydının yapılması
c) Sözleşmenin kurucu ortaklar tarafından imzalanması
d) Sözleşmenin notere tasdik edilmesi
e) Şirket hisselerinin halka arz edilmesi

3. Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde hangi hesap alacaklandırılır?
a) Ortaklardan Alacaklar Hesabı
b) Sermaye Hesabı
c) Hisse Senetleri Hesabı
d) Kasa Hesabı
e) Ödenmemiş Sermaye Hesabı

4. Kurulan kollektif şirketin ortaklarından Bay (A) 8.000 lira sermaye taahhüdüne karşılık sahip olduğu işletmesini devretmiştir. Devredilen işletmenin varlık ve yabancı kaynakları aşağıda karışık olarak verilmiştir.
Borç Senetleri 2.000
Demirbaşlar 500
Bankalar 1.000
Satıcılar 1.500
T. Mallar 6.000
Alacak Senetleri 3.000

Bu durumda ortak (A) kurulan şirkete borçlu mu, yoksa alacaklı mıdır?
a) 1.000 lira alacaklı
b) 1.000 lira borçlu
c) 2.000 lira borçlu
d) 1.500 lira borçlu
e) 3.000 lira alacaklı


ÜNİTE 12 İLE İLGİLİ

2. Kollektif şirkette, dönem sonunda ortaklara dağıtılan kâr aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vergi kârı
b) Brüt satış kârı
c) Ticari kâr
d) Mali kâr
e) Faaliyet kârı


4. Ayşe Duru ve Ortağı Kollektif Şirketinin sermayesi 4.000 YTL olup ortakların sermaye payları şöyledir:
Ayşe Duru 2.000YTL
Ali Şen 1.500 YTL
Can Eren 500 YTL
Şirketin 2005 yılı kârı 2.000 YTL'dir. Şirket şözleşmesine göre sermaye paylarına yüzde 20 faiz hesaplandıktan sonra kalan kâr ortaklar arasında eşit dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre ortak Ali Şen'in alacağı kâr payı kaç YTL'dir?
a) 700
b) 500
c) 400
d) 1.000
e) 300

5. Kollektif şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dönem net kârından yönetici ortağa öncelikli prim verilebilir.
b) Kârın ortaklara hesaben dağıtılması kaydında Dönem Net Kârı Hesabı borçlandırılır.
c) Kârdan her ortağa düşen pay sözleşme hükümlerine göre saptanır.
d) Kollektif şirket bir gelir vergisi mükellefidir.
e) Kârın ortaklara hesaben dağıtılması kaydında Ortaklara Borçlar Hesabı alacaklandırılır.

6. (C) ve Ortağı Kollektif Şirketinin sermayesi 200 YTL olup (C)'nin sermaye payı 150 YTL, (D)'nin sermaye payı 50 YTL'dir. Şirketin döneme ait kârı 50 YTL olup, kâr dağıtımında önce sermaye paylarına yüzde 10 faiz hesaplanacak ve kalan kâr ortaklar arasında eşit dağıtılacaktır.
Bu bilgilere göre (C)'nin alacağı kâr payı kaç YTL'dir?
a) 35
b) 15
c) 25
d) 30
e) 20

7. (A) Kollektif Şirketinin sermayesi 15.000 YTL olup, ortak (Y)'nin sermayesi 10.000 YTL ve ortak (Z)'nin sermayesi de 5.000 YTL'dir. Şirketin dönem net kârı olan 7.500 YTL'den ortak (Y)'ye önce yüzde 20 prim verilecek, sonra geriye kalan kâr, ortaklara sermaye payları ile oranlı olarak dağıtılacaktır. Buna göre ortak (Y)'nin kâr payı kaç YTL'dir?
a) 3.500
b) 3.750
c) 5.000
d) 5.500
e) 6.000


ÜNİTE 13 İLE İLGİLİ

2. Komandit şirketin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) GVK’na göre komanditer ortağın kazancı menkul sermaye iradıdır.
b) GVK’na göre komandite ortağın kazancı ticari kazançtır.
c) Bir şahıs şirketidir.
d) Sorumlulukları sınırlı olan ve sınırlı olmayan iki tür ortak vardır.
e) Bir ticaret ünvanına sahiptir.

3. Komandit şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Komanditer ortakların koydukları sermayeler herhangi bir nedenle azalmış ise, noksanlık tamamlanıncaya kadar kâr payı alamazlar.
b) TTK’na göre kollektif şirket sözleşmesinde yer alması zorunlu hususların komandit şirket sözleşmesinde de bulunması gerekir.
c) Komanditer ortak kişisel emeğini sermaye olarak koyabilir.
d) Komandit şirketlerde temsil, komandite ortaklara aittir.
e) Tüzel kişiler komandit şirkete ortak olabilir.

4. Komandit şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kâr dağıtımında ticari kâr esastır.
b) Bilanço esasına göre defter tutarlar.
c) Şirketin kendi bir vergi mükellefidir.
d) Tescil ve ilandan sonra tüzel kişilik kazanırlar.
e) Komanditer ortak zarar payını gelecek dönemlerdeki kâr payları ile kapatmadan kâr payı alamaz.

6. Komandit şirketlerin kuruluşlarının muhasebeleştirilmesinde ilk kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sermaye taahhüdünün ortakların cari hesabına kaydı
b) Sermaye taahhüdünün nakden ödenmesi
c) Sermaye taahhüdünün çekle ödenmesi
d) Sermayenin bankaya yatırılması
e) Sermayenin taahhüt ettirilmesi


ÜNİTE 14 İLE İLGİLİ

1. Tedrici şekilde kurulan bir anonim şirketin, halka satılmak üzere verilen hisse senetleri hangi hesapta izlenir?
a) Nazım Hesaplar
b) Ödenmemiş Sermaye Hesabı
c) Bankalar Hesabı
d) Sermaye Hesabı
e) Hisse Senetleri Hesabı

2. Aşağıdakilerden hangisi “ortakların sayısına ve ortaklık özellikleri”ne göre anonim şirket sınıflamasına uygun değildir?
a) Aile anonim şirketleri
b) Çokuluslu anonim şirketler
c) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları
d) Kamu hizmetlerini konu alan anonim şirketler
e) Halka açık anonim şirketler

3. Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirketlerde sermaye artırımı yollarından biri değildir?
a) Tahvil çıkarma
b) Başka şirketlerle birleşme
c) Yeni hisse senedi çıkarma
d) Yedekleri sermayeye dönüştürme
e) Değer artış fonları karşılığında hisse senedi çıkarma

4. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin tutmak zorunda oldukları defterlerden biri değildir?
a) Kâr defteri
b) Tahvil defteri
c) Genel kurul karar defteri
d) Yevmiye defteri
e) Pay defteri

5.Anonim şirketler en az kaç YTL sermaye ile kurulabilir?
a) 5.000
b) 10.000
c) 20.000
d) 50.000
e) 100.000

6. Anonim şirketlerin ani kuruluşunda aşağıdaki durumlardan hangisi sözkonusu değildir?
a) Kuruluşla ilgili giderler aktifleştirilerek bilançoda gösterilir.
b) Kuruluşta ortaklık payları nakit ya da ayni değerler şeklinde taahhüt edilebilir.
c) Kuruluş sermayesinin en az yüzde 50’si kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir.
d) En az beş kurucu ortak bir araya gelerek yazılı bir şirket ana sözleşmesi hazırlar ve imzalarlar.
e) Kurucu ortakların şirket nakdi sermayesinin en az yüzde 25’ini derhal ya da en geç 3 ay içinde ödemesi gerekir.

7. Anonim şirket kuruluşunun tescilini takip eden bir ay içinde aşağıda belirtilen yerlerden hangisine bildirimde bulunmak zorunda değildir?
a) Sosyal Sigortalar Kurumu
b) Valilik
c) Bölge Çalışma Müdürlüğü
d) Ticarat ve Sanayi Odaları
e) Vergi Dairesi Müdürlüğü

ÜNİTE 15 İLE İLGİLİ
1. Aile anonim şirketlerinde ortaklara dağıtılacak kâr payları üzerinden yüzde kaç gelir vergisi kesilir?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 30

2. Anonim şirketlerde kâr dağıtımında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Şirketler Vergisi Kanunu
b) Sermaye Piyasası Kanunu
c) Şirket Ana Sözleşmesi
d) Türk Ticaret Kanunu
e) Medeni Kanun

3. Yıllık bilançoya göre tesbit edilen kâra ne ad verilir?
a) Mali kâr
b) Dağıtılabilir kâr
c) Safi kâr
d) Dönem karı
e) Faaliyet kârı

4. Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tesbitinde indirilebilecek giderler arasında yer almaz?
a) İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri
b) Sigorta teknik ihtiyatları
c) Hisse senedi ihraç giderleri
d) Özsermaye üzerinden hesaplanan faizler
e) Bağış ve yardımlar

5. (Z) A.Ş.’nin 2005 yılı dönem kârı 20.000 YTL’dir. Bu döneme ait kanunen kabul edilmeyen giderler 2.000 YTL ve vergiye tabi olmayan gelirleri ise 500 YTL’dir. Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç YTL’dir?
a) 5.250
b) 5.400
c) 6.000
d) 6.450
e) 6.750

ÜNİTE 16 İLE İLGİLİ

1. Bir limited şirketin kuruluş bilançosunun aktifinde yer alan aşağıdaki kalemlerden hangisi duran varlıktır?
a) Ticari Mallar
b) İndirilecek KDV
c) Bankalar
d) Kasa
e) Kuruluş ve Örgütleme Giderleri

2. Limited şirketin kâr dağıtımında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
a) Gelir Vergisi Kanunu
b) Kurumlar Vergisi Kanunu
c) Bankalar Birliği Kararı
d) T. Ticari Kanunu
e) Ana Sözleşme

3. Bir limited şirketin taahhüt edilen sermayesinin ¼’inin bankaya yatırılması ve şirketin kuruluş giderlerinin ortaklar tarafından karşılanmasına ait kayıtları aşağıdadır:

Bu kayıtlarda hangi hesap yanlış yer almıştır?
a) Ortaklara Borçlar Hesabı
b) Kuruluş ve Örgütleme Giderleri Hesabı
c) İndirilecek KDV Hesabı
d) Bankalar Hesabı
e) Sermaye Hesabı


5.Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ortakların sorumlulukları sermaye taahhütleri ile sınırlıdır.
b) Ortak sayısı 50’den fazla olamaz.
c) Bankacılık yapamazlar.
d) Sermaye karşılığı hisse senedi çıkarırlar.
e) Sermayenin en az 5.000 YTL olması gerekir.

6. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin özelliklerinden biri değildir?
a) Bankacılık ve sigortacılık dışında her türlü ticari faaliyette bulunması
b) En az sermayenin 5.000 YTL olması
c) Ortakların sorumluluklarının sadece taahhüdüyle sınırlı olması
d) Ortakların sayısının ikiden az, elliden fazla olmaması
e) Sermaye payı karşılığı hisse senedi çıkarması ***

7. Limited şirketlerde I. tertip yasal yedek akçe aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a) 1. tertip temettünün yüzde 5’idir.
b) Dönem kârının yüzde 5’idir.
c) Ödenmiş sermayenin yüzde 5’idir.
d) Mali kârın yüzde 15’idir.
e) Sermayenin yüzde 5’idir.

ÜNİTE 17 İLE İLGİLİ

1. Bir şirketin tasfiye işlemleri sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tasfiyeye başlamadan önce ”Tasfiyeye başlama bilançosu” düzenlenir.
b) Borçlar ödenir.
c) Alacaklar tahsil edilir.
d) Mallar mutlaka toptan satılır.
e) Tasfiye işlemleri bittikten sonra şirket ticaret sicilinden sildirilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde dağılma nedenlerinden biri değildir?
a) Başka bir şirketle birleşilmesi
b) Şirketin iflasına karar verilmiş olması
c) Şirketin kendi hisse senetlerini toplaması
d) Ortak sayısının 10'un altına düşmesi
e) Genel kurulun dağılma kararı

4. Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerde tasfiye nedeni olamaz?
a) Tüm ortakların oybirliği ile aldıkları dağılma kararı
b) Şirketin sermayesinin yüzde 50’si kadar zarar edilmesi
c) Şirketin sözleşmesinde belirlenen amaca ulaşılmış olması
d) Ortaklardan birinin ölümü
e) Ortaklardan birinin iflası

5. Bir şirketin tasfiyesi sırasında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?
a) Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı
b) Bankalar Hesabı
c) Genel Yönetim Giderleri Hesabı
d) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
e) Kasa Hesabı

ÜNİTE 18 İLE İLGİLİ

1. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinde birleşme nedenlerinden biri değildir?
a) Şirketler birbirini tamamlayan işlerle uğraşıyorlarsa işlemleri hızlandırmak için
b) Şirketler arası rekabeti kaldırmak için
c) Şirketler arası rekabeti arttırmak için
d) Girdi akışını hızlandırmak için
e) Daha büyük sermaye sağlamak için

2. (A) Şirketinin hukuki varlığının sona ererek (B) şirketinin bünyesi içinde yer almasına ne ad verilir?
a) Holding
b) Şirket kurma yolu ile birleşme
c) Katılma yolu ile birleşme
d) Şirket birleşmesi
e) Konsolidasyon

3. Bir anonim şirketin diğer bir anonim şirketi tüm varlık ve borçlarıyla içine almasına ne ad verilir?
a) Devralma
b) Fesih
c) Konkordato
d) Birleşme
e) Tasviye

4. Şirket birleşmelerinde yeni şirkete sermaye taahhütlerinin üstünde bir net değer (Varlıklar - Borçlar) devredildiğinde sözkonusu fazlalık hangi hesapta izlenir?
a) Sermaye Hesabı
b) Ödenmemiş Sermaye Hesabı
c) Ortaklardan Alacaklar Hesabı
d) İştiraklar Hesabı
e) Ortaklara Borçlar Hesabı

6. Aşağıdaki birleşme şekillerinden hangisi mümkün değildir?
a) (Y) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket ile (Z) Anonim Şirket
b) (Y) Limited Şirket ile (Z) Anonim Şirketi
c) (A) Kollektif Şirketi ile (B) Komandit Şirketi
d) (Y) Limited Şirket ile (V) Limited Şirketi
e) (A) Kollektif Şirketi ile (Y) Limited Şirketi
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Son kaynaklar

Forum istatistikleri

Konular
2,643
Mesajlar
2,752
Kullanıcılar
878
Son üye
tanjumuratuyar
Üst